Com funciona

Semblant a un Fons d’Inversió. Estalviadors com tu compren accions de ROBUST i amb aquest patrimoni l’equip de gestió adquirim actius de renda variable i renda fixa, construint així la Cartera de la SICAV. El valor de les accions de ROBUST evoluciona segons el moviment dels actius d’aquesta cartera. L’equip de gestió decidim l’estratègia i les inversions de ROBUST aplicant un model simple però complert d’inversió basat en l’anàlisi de l’economia, la política, les empreses i els mercats. Com tot el que fem des de ROBUST t’expliquem la gestió periòdicament. El cost d’invertir en ROBUST és la comissió de gestió que s’aplica sobre el capital invertit i és computa diàriament al valor de l’acció, de manera que el retorn que s’indica periòdicament ja es net de comissions.

como funciona grafico 1

Més detalls

Una SICAV

Les SICAV (Societat d’Inversió de Variable Capital), així com els Fons d’Inversió, són instruments d’estalvi que reuneixen un gran nombre de persones que volen invertir els seus diners. Una SICAV te com a objectiu social la gestió del seu propi patrimoni format per les aportacions dels inversors. Tot inversor és accionista de la societat i el retorn de la inversió s’estableix en funció del resultat del conjunt de la inversió de la SICAV. Invertir de forma conjunta permet compartir el cost de gestió d’un equip professional al disposar d’un patrimoni superior al que tindria cada inversor per separat, facilita la diversificació i l’accés a diferents tipus d’actius.

Estan supervisades de forma regular per la CNMV i passen una auditoria cada any. Es gestionen a través de dos òrgans: el Consell d’Administració, que dirigeix, controla i promociona la societat i la Societat Gestora de IICs, responsables de l’administració i la gestió de les inversions:

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

El Consell és responsable de governar, administrar i representar l’empresa. En el cas de ROBUST s’ha anomenat un Conseller Delegat, posició que ocupa Sergio Soro Gracia, un càrrec remunerat que té les funcions d’establir, dirigir i controlar el desenvolupament de l’estratègia empresarial a llarg termini. També el Conseller Delegat ha de controlar la qualitat de la gestió, establir els criteris inicials i realitzar un seguiment de la gestió de les inversions. Addicionalment ha de controlar la qualitat i transparència de la informació proporcionada als accionistes, així com la defensa dels seus interessos. La Junta Directiva es reuneix amb caràcter ordinari i es celebra una Junta General d’Accionistes amb motiu de la formulació dels Comptes Anuals de la societat.

SOCIETAT GESTORA

La gestió, administració i control intern de ROBUST estan delegats a GVC GAESCO GESTIÓN SGIIC, SA. La gestora es la responsable entre altres aspectes de gestionar les inversions, calcular el valor diari de negociació de les SICAV i generar els informes trimestral i anuals auditats. El responsable de l’estratègia d’inversió, construcció de la cartera i seguiment i anàlisis dels actius de ROBUST es el gestor Lluis Peralta Zaragoza que es dedicada exclusivament a aquest SICAV.

DIPOSITARI

La figura del dipositari rau en una entitat financera i és on es dipositen els actius de la societat, tant les accions com la Tresoreria. El capital que han invertit estalviadors a la SICAV (via compra d’accions) arriba directament al depositari. Aquest, autoritza sortides d’efectiu a compte de la societat per fer front als pagaments fruit de les compres d’actius i de les despeses operatives de la societat. També supervisa la gestió feta per la Societat Gestora y comunica a la CNMV qualsevol anomalia que observi. Actualment el depositari de ROBUST es la entitat Santander Investment.

Model d’inversió

La nostra filosofia d’inversió és dedicar el màxim temps possible a l’anàlisi de les empreses en les que invertim. Gestionar un sol vehicle i tenir una cartera simple amb els actius estrictament necessàries ens permet tenir aquest temps. El model d’inversió que fem servir per decidir les inversions de ROBUST i l’estratègia a seguir s’estructura en dos blocs:

esquema modelo inversión

ANÀLISI DE L’ENTORN

Preguntar-nos a nosaltres mateixos periòdicament quant risc estem disposats a prendre és el punt de partida sobre el que es desplega aquest bloc del model d’inversió de ROBUST, que al seu torn ens ajuda a definir la nostra estratègia d’inversió. Ens responem a la pregunta analitzant 4 vectors: economia, política, mercats i empreses. Traiem conclusions de cada vector per separat respecte al percentatge de renda variable amb el que ens sentiríem còmodes donada la situació del mateix i ajustem la exposició de ROBUST al menor dels quatre. Publiquem aquesta anàlisi i el quadre de decisió periòdicament als posts d’Estrategia i Mensual.

A economia discutim els indicadors, les polítiques monetàries i econòmiques, la situació de les economies i del crèdit. Per visualitzar clarament l’evolució d’aquests indicadors generem un quadre econòmic que també publiquem als post. A mercats analitzem la volatilitat, els flux, les valoracions i el sentiment dels inversors. Fem servir un model de control de la volatilitat dels índexs calculada amb GARCH en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili. Al vector empreses tenim en compte els resultats trimestrals, les valoracions i les guies que proporcionen. A política controlem els esdeveniments significatius de cada etapa, ja siguin eleccions, rescats europeus, desacords del Congrés americà, tensions geopolítiques, etc.

Aquest bloc ens permet definir l’estratègia de ROBUST i en particular el percentatge d’exposició a la renda variable que volem. En el cas que vulguem reduir l’exposició, podem arribar a al percentatge desitjat be venent accions que tinguem en cartera o venent futurs sobre un índex, normalment sobre l’ STOXX600. Aquest segon cas permet modificar ràpidament l’exposició sense alterar la cartera.

ANÀLISI FUNDAMENTAL

La peça central d’aquest bloc és la elaboració de valoracions d’empreses per descompte de flux (DCF). Utilitzant les projeccions del consens d’analistes apliquem un model simple de DCF en el qual mantenim constants les variables (WACC de 8% i g del 2%) i utilitzem un valor terminal que reflecteix l’evolució del cicle econòmic (utilitzant el CFLO mig de 10 anys). Amb això perseguim centrar-nos en el valor del negoci de les empreses (evolució de les vendes i dels marges). Publiquem (a Cartera) una fitxa de cada empresa amb la valoració i els arguments que ens han portat a fer la inversió. Periòdicament també analitzem els resultats trimestrals i publiquem les nostres conclusions al post d’Inversions. En tot aquest anàlisis ens recolzem amb els Research que ens proporcionen els Brokers amb els qui treballem.

L’anàlisi dels sectors i països el duem a terme en part a través de l’anàlisi fonamental de les empreses, també a través dels Research, de l’anàlisi econòmic desenvolupat al bloc d’ANÁLISIS DE L’ENTORN i a través de la base de dades del Morning Meeting (MM). El MM és la reunió diària on posem en comú notícies i dades que es publiquen i els emmagatzemem en una base de dades interna. Compartim el MM diàriament a través del Twitter de ROBUST..

Aquest bloc ens permet decidir en quines empreses, sectors i països volem invertir la renda variable i renda fixa del fons, així com els pesos a assignar a cadascuna. En aquest sentit també treballem amb la Universitat Rovira i Virgili per aplicar el model de Frontera Eficient de Markowitz amb GARCH per optimitzar les combinacions d’actius.

Comisisó de gestió

La comissió de gestió dels fons pot ser fixa, fixa amb component de variable en funció del rendiment que s’ha obtingut o totalment variable. La CNMV estableix que la Comissió fixa no pot ser superior al 2,25%, la mixta pot arribar al 1,35% de fix més un 9% sobre beneficis y la variable a un 18% sobre beneficis. Els fons que requereixen una proactivitat més important de l’equip gestor tenen comissions més altes.

Nosaltres hem establert una comissió fixa del 2% sense component variable per diverses raons. En primer lloc ROBUST pretén oferir una bona experiència d’inversió amb un risc controlat, i creiem que hi haurà situacions de mercat en les quals l’equip directiu no s’ha de preocupar pel màxim rendiment que pot aconseguir sinó pel bon control del risc. Ens permet així realitzar una gestió conservadora en el qual s’incrementarà el risc únicament tenint en compte les variables del nostre model d’inversió.

Aquesta comissió també ens permet tenir un equip de gestió dedicat únicament a aquest fons amb l’impacte positiu que suposa per al control de la inversió, la disponibilitat per comunicar-se amb els inversors i els recursos per a ser transparents. El fet de no tenir un component variable no significa que els interessos dels gestors siguin diferents dels de l’inversor. El nostre interès és els minimitzar les pèrdues quan els mercats són adversos, maximitzar els guanys quan estiguin positius i que la experiència de l’inversor sigui positiva durant tot l’any per tal que es quedi amb nosaltres.