Glossari

 • aa
  Indica creixement o decreixement anual, és a dir, comparat amb el mateix període de l'any anterior
 • ABS
  Asset Backed Securities. Actius financers, en forma de bons (renda fixa), que paguen uns interessos diaris que provenen dels ingressos que proporcionen les hipoteques, les targetes de crèdit, préstecs de choches o les carteres de clients d'empreses per exemple.
 • Programmatic Advertising
  Compra-venta de publicidad online de forma programada basada en algoritmos.
 • Volatilitat
  La volatilitat es un reflex del nivell d'incertesa dels mercats, a méss incertesa major volatilitat. Es defineix com la desviació estàndar del canvi diari del preu d' un actiu durant un període x de tiemps. Normalment s'utiliza el seu valor anualitzat. La volatilitat mitja annualizada del S&P500 des de 1990 es del 16%. Es a dir, el retorn diari del S&P500 ha tingut una desviació del 16% (positiva o negativa) anual respecte la mitja de retor esperat. Una volatilitat del 10% indica un entorn molt favorable per a la la inversión i a medida que va pujant indica més incertesa per a les borses. En situacions de molt stress el seu valor pot arribar a nivells del 80% como va ocòrrer puntualment el 2008.