CARTA ALS INVERSORS DE ROBUST 2012 – CATALÀ

Benvolguts inversors,

L’any 2012 ha estat un any de crisis econòmica i política. La principal conseqüència per als mercats ha estat un alt nivell d’incertesa, fet que s’ha traduït en una gestió per part nostra amb un biaix conservador. Com us expliquem amb més detall seguidament aquest tipus de gestió ens ha permès que en els moments més delicats de l’any ROBUST tingués el risc molt controlat, tant a nivell de diversificació (per tipus d’actiu, geogràfica i divisa) com de liquidés, moderant significativament l’impacte de les correccions i oferint als inversors tranquil·litat davant els diferents possibles escenaris econòmics que es plantejaven. Per contra el rendiment també ha estat moderat quan hi ha hagut reaccions positives dels mercats, especialment als estímuls econòmics dels bancs centrals (in extremis en el cas europeu), donat que l’entorn econòmic i polític ha continuat molt dèbil i per tant la nostra percepció de risc s’ha mantingut elevada. Hem tancat l’any amb un rendiment del 2,17%, menor que el d’índex com el SP500 (13,41%) i STOXX600 (14,37%), i menor evidentment del que ens hauria agradat. Tot i això, el risc al que ha estat exposat ROBUST ha sigut significativament més moderat que el del mercat (volatilitat del 5,3% vs 14,6% del STOXX600 i 12,4% del SP500).

Hem complert un dels objectius de ROBUST, el de protegir el patrimoni en entorns amb un risc elevat, mentre que el d’oferir un rendiment alt s’ha quedat a mitges i haurem d’aprofitar aquest 2013, any amb un nivell d’incertesa una mica menys accentuat (pel que respecta a Europa), i que per tant ROBUST podrà aprofitar per buscar rendiment de forma més decidida.

ECONOMIA, MERCATS I ROBUST

Tenint en compte els esdeveniments i el comportament dels mercats l’any es pot dividir en quatre parts. (1) Durant la primera part, fins a finals de març, els mercats van tenir un bon comportament (STOXX600 +7,6%, SP500 +11,4%, IBEX35 -6,3% i ROBUST +5,5%) impulsats per l’anunci de Draghi del desembre de 2011 de proveir de liquidés a 3 anys als bancs. ROBUST va estar invertit en renda variable entorn el 49% durant aquest període doncs la situació a Europa ens seguia generant desconfiança. Vam aprofitar per vendre les accions de Telefònica i incrementar la diversificació geogràfica i de divisa amb lletres del tresor americà. L’objectiu va ser el de reduir el risc de la SICAV davant de les creixents tensions de l’Euro.

(2) Posteriorment fins a finals de maig els mercats van corregir significativament (especialment l’IBEX35 -26,5%. STOXX600 -9,1%, SP500 -7,1% i ROBUST -4,3%) pel retard en l’anunci dels pressupostos de 2012 del govern espanyol que incomplien a més els límits de dèficit establerts per Brussel·les; pel resultat de les primeres eleccions a Grècia (no hi havia majoria per aplicar els ajustos demanats per al rescat); i per l’esclat de la crisis de Bankia. Aquests esdeveniments van portar el tipus a 10 anys espanyol a cotitzar per sobre del 7,7%. A més les dades econòmiques es van deteriorar a moltes regions (Europa, Xina i Brasil especialment). ROBUST va reduir la exposició a renda variable fins al 33% i va seguir incrementant la diversificació geogràfica amb lletres del tresor americanes i alemanyes deixant la exposició a Espanya en un 19% i en empreses internacionalitzades.

(3) Del juny al setembre els mercats van rebotar amb força (STOXX600 +11,8%, SP500 +9,8%, IBEX35 +25,7% i ROBUST +2,7%) per l’acord europeu de rescat bancari espanyol i de constitució del ESM; la nova volta de les eleccions gregues; l’acord europeu per avançar en la creació d’un únic supervisor bancari; i especialment pel nou anunci de Draghi d’intervenció del BCE, en aquest cas comprant deute públic a curt termini. Per altra banda les dades econòmiques es van mantenir dèbils a Europa, Xina i Brasil, i van empitjorar també als EEUU. A ROBUST vam tornar a incrementar progressivament la exposició a renda variable fins al 50% en vista de la millora dels mercats, especialment de la prima de risc espanyola. Tot i que les dades econòmiques no ens mereixien confiança, la mera millora dels mercats fruit de l’anunci de Draghi va ser per si sola una bona noticia econòmica. Vam seguir treballant amb la diversificació de la SICAV invertint la liquidés en fons d’inversió de renda fixa a curt termini i amb exposició fora d’Espanya. Per altra banda els increments en exposició a borsa s’han fet durant tot l’any incrementant posicions en les valors que ja tenim en cartera (podeu consultar tots les operacions realitzades durant l’any al post “mensual” del desembre).

(4) Finalment la part final de l’any va ésser la més erràtica (STOXX600 +4,2%, SP500 -0,8%, IBEX35 +6,2% i ROBUST -1,5%) i destaca la correcció dels mercats del més de novembre després de les eleccions americanes. Durant aquests mesos els mercats es van centrar amb la problemàtica del Fiscal Cliff americà que va durar fins el darrer dia de l’any. Per altra banda els resultats empresarials del tercer trimestre que es van presentar van ser fluixos per al sector tecnològic que tenim en cartera. Inicialment vam tornar a cobrir la exposició de ROBUST fins entorn el 35% (teníem en ment la correcció dels mercats viscuda l’estiu de 2011 amb la mateixa temàtica de fons), però en vista de anàlisis que indicaven un possible acord entre els dos partits vam anar incrementant la exposició per aprofitar el repunt dels mercats i animats per la baixa volatilitat. Vam reduir encara més la inversió en empreses espanyoles després de la forta recuperació de l’IBEX, doncs son empreses amb un nivell de deute elevat i volíem continuar aplicant un criteri conservador de gestió.

En resum, creem que ROBUST va reaccionar bé fins a finals de maig en un període econòmic molt crític, per contra la recuperació de l’estiu dels mercats no la vam aprofitar bé donada la desconfiança que ens mereixia la situació econòmic i política. El tram final de l’any ha esta erràtic i, tot i que hem incrementat la exposició per sobre del 50% (no ho havíem fet durant tot el 2012), el rendiment obtingut no ha estat tant com l’esperat donat aquest nivell d’exposició, principalment pel dòlar i per les empreses de tecnologia americanes, ambdós actius penalitzats durant el període.

CARTERA DE ROBUST: RENDA VARIABLE

Les empreses de la cartera actual de ROBUST han tingut un rendiment superior al dels mercats (utilitzant el SP500 com a referència) en la majoria dels casos: APPLE, CAP GEMINI, UNIT4, BMW, ROCHE, RYANAIR, IMAGINARIUM, ETF INDIA SMALL CAPS i ETF BRASIL SMALL CAPS. Han tingut un rendiment acceptable, per sobre del 5%, GOOGLE i NOVARTIS. I s’han comportat clarament pitjor que el mercat ERICSSON, MICROSOFT, FAIVELEY, CAF i la resta d’empreses del MAB. En el cas del MAB, com diem en la seva fitxa, es tracta d’inversions que requereixen molt de temps per oferir un bon rendiment. Respecte Ericsson, com hem dit al analitzar-ne els resultats trimestrals, la indústria es molt atractiva donat el creixement del consum de dades mòbils però la inversió per part de les empreses de telecomunicacions no arriba (donat el seu nivell d’endeutament i competència als seus mercats domèstics), entenem però que segueix sent una oportunitat interessant. A MICROSOFT li ha afectat al final d’any la incertesa pel llançament del Windows8. Nosaltres creiem que aquest nou software es una bona aposta per a l’empresa que li permetrà penetrar al mercat de tablets i mòbils impulsat també pel dispositiu Surface. FAIVELEY va patir al segon trimestre per l’anunci de la Xina de frenar la seva inversió en ferrocarrils. Amb el nou canvi de govern i el nou pla d’inversions aquesta incertesa s’ha moderat però. CAF per altra banda ha estat penalitzada per ser empresa espanyola i pels resultats del tercer trimestre (nivell de comandes inferior a l’esperat). De fet el darrer dia de l’any vam reduir la exposició de cara als resultats del quart trimestre tot i que a mig termini seguim veient el sector com una oportunitat.

2012 ha estat de nou un any positiu per als beneficis de les empreses: s’espera que aquests tinguin un increment final del 4,8% en el cas del SP500 (font FACTSET). Respecte les vendes, s’espera un increment del 1,4%. En el cas de les empreses de la nostra cartera, s’espera un increment de beneficis 2012 del 3,1% (font ThomsonReuters), i de vendes del 10%. La cartera ha tingut doncs un creixement de vendes superior al del mercat i un creixement de beneficis inferior. Això es deu en primer lloc pel sector bancari (en el qual no hi invertim seguint criteris de RSC donada la poca transparència en les seves pròpies inversions), que en plena recuperació (a Europa i EEUU) presenta repunts important de benefici per menors provisions. També ens pesa el sector tecnològic, que està sofrint recentment en marges:

CARTERA DE ROBUST: RENDA FIXA

Respecte la inversió en renda fixa els fons d’inversió que vam començar a adquirir al setembre i octubre han tingut un rendiment bo en el cas dels denominats en EUR i negatiu els denominats en USD. Dels denominats en EUR el PETERCAM ha obtingut més rendiment (1,3%) doncs té una duració més llarga (BLACKROCK SHORT 0,9% i CSF MONEY MARKET 0%). Dels denominats en USD l’ABERDEEN ASIA SHORT ha perdut un -0,9 i el ABERDEEN GLOBAL SHORT un -2,6%. La caiguda del dòlar durant el període ha estat del 2% i per tant explica bona part del resultat. L’objectiu d’aquestes inversions es la de diversificar la cartera que no està invertida en renda variable, mantenint un perfil de risc molt baix, es a dir, uns venciments molt curts. Tenint en compte els baixos tipus d’interès actuals es d’esperar que els rendiments d’aquestes inversions no siguin elevats per ara. Els bons de Catalunya continuen per sota del preu d’adquisició (98,5) tot i que s’han recuperat molt des del maig i la Generalitat ja ha anunciat que tindrà la liquidés per pagar-los al 2013.

DESGLÒS DEL RENDIMENT 2012

La inversió en renda variable ens ha aportat un rendiment del patrimoni del 5,01% tenint en compte els dividends, les desinversions i excloent l’efecte divisa. La exposició mitja a la renda variable durant l’any ha estat del 42,5%. Per poder comparar-ho amb el mercat, si haguéssim estat un 100% invertits en renda variable el resultat hagués estat del 11,80%, el que denota un bon rendiment de la cartera que hem tingut tot i que lleugerament inferior al del STOXX600 i del SP500. La raó principal son les inversions en valors espanyols i un portuguès (EDPRenovaveis, OHL, ABENGOA, CAF i MAB), la majoria dels quals vam vendre a l’octubre. Podríem dir que estem prou satisfets de la selecció d’actius que hem tingut en cartera: el resultat de 2012 de ROBUST ha estat modest principalment per la exposició parcial (del 42,5% de mitja) que hem tingut en renda variable.

Un efecte d’aquesta menor inversió en renda variable es el resultat de les cobertures. Com sabeu ROBUST utilitza les cobertures per reduir la exposició en renda variable en un moment determinat. Es una alternativa que tenim quan volem reduir el risc de la SICAV per no haver de vendre accions d’empreses de la cartera si en aquell moment no hem identificat un valor que ens interessi vendre. El resultat d’aquestes cobertures al 2012 ha estat negatiu: ha suposat un -1,38% sobre el rendiment del patrimoni. Normalment les cobertures tindran un efecte negatiu els anys en que el mercat hagi acabat pujant i positiu els anys en que hagi caigut. L’objectiu que busquem es el de moderar les caigudes per tal d’evitar excessives pèrdues.

Paral·lelament el patrimoni que no ha estat invertit en renda variable l’hem invertit en diferents actius de renda fixa, que ens han aportat un 0,99% al rendiment del fons. Similar a l’exercici anterior, si extrapolem aquest rendiment a un hipotètic 100% de la cartera (en lloc del 57,5% de mitja que hem tingut de liquidés per invertir en renda fixa), hauríem obtingut un rendiment del 1,72%. Es un rendiment moderat que s’explica pel fet que una major part de les inversions les hem fet a molt curt termini per reduir al màxim el risc.

La exposició que hem tingut a altres divises diferents del euro ha acabat tenint un impacte negatiu en el rendiment del patrimoni (-0,38%). La causa principal es la exposició al dòlar, (entorn el 25% del patrimoni), i que s’ha depreciat respecte l’euro un 1,97%. El franc suís s’ha apreciat un 0,58% respecte l’euro i la corona sueca un 3,77%. L’objectiu que buscàvem aquest any amb les divises era de diversificar el risc donada la situació viscuda la primera part de l’any. Per als propers exercicis, en cas que la situació no sigui tant extrema, limitarem el risc divisa de forma que no suposi un percentatge tant important del patrimoni, especialment en els casos en que la exposició a renda variable sigui baixa.

Finalment, les despeses de gestió, de control i depositaria de la SICAV han estat del 2,07% del patrimoni. Aquest cost ha estat una mica més baix del que ho serà en la resta dels anys doncs el 2012 ha estat l’any d’arrancada del projecte ROBUST i certes despeses no s’han aplicat durant una part de l’exercici. La comissió de gestió (incloent les despeses de gestió) de ROBUST es del 2% i la resta de despeses (depositari, auditoria, CNMV, llibre accionistes i publicacions oficials…) suposen entorn un 0,2% addicional. Com sabeu vam escollir una comissió fixa doncs creem que permet alinear millor els interessos dels accionistes amb els dels gestors, tenint en compte que ROBUST busca un rendiment alt però més estable que el mercat i donat que dediquem al 100% del nostre temps a aquesta SICAV.

2013

Encetem el segon any de ROBUST amb perspectives més positives que el primer, però encara emmarcats en un entorn de crisis econòmica i política. La diferència més substancial respecte al 2012 son els acords i mecanismes establerts per la Unió Europea, i que permeten assumir un futur menys inestable per a la regió. Per altra banda però la evolució de les dades econòmiques continua sent molt modesta, i per tant vulnerable a qualsevol xoc que es pugui donar en forma de incompliment d’objectius per part dels països intervinguts, desastres naturals, repunt del cost de les matèries primeres, etcètera. Paral·lelament els tipus d’interès continuen sent molt baixos i les polítiques van dirigides a estimular el creixement de les empreses, fet que, en absència dels xocs que esmentàvem, pot suposar un augment important dels flux de capital dels inversos cap a la renda variable. Per tant comencem l’any gestionant ROBUST amb cautela, tot i que amb menys de la que vam tenir al 2012 per tal de poder aprofitar un possible escenari positiu d’una forma més atrevida que l’any passat.

Aprofitem la oportunitat per agrair-te de nou la confiança depositada en ROBUST i garantir-te que seguirem treballant diària i exclusivament per tal d’anar assolint els objectius marcats.

Salutacions cordials,

Sergio Soro i Lluís Peralta.

Esta entrada fue posteada en Notas gestión. Guarda el Enlace permanente.

Una respuesta a CARTA ALS INVERSORS DE ROBUST 2012 – CATALÀ

  1. Pingback: CARTA ALS INVERSORS 2013 | Robust Sicav

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.